top of page

Poslání

 

          Posláním Kontaktního centra "Pod slunečníkem" v Opavě je nabízet a poskytovat v opavském regionu ambulantní a terénní sociální služby, jimiž usiluje o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním. Spektrum nabízených sociálních služeb směřuje k aktivizaci a postupné motivaci ke změně (sebe)destruktivního životního stylu a postupnému přijetí obecně platných společenských norem a závazků, důležitých pro znovuzapojení se do běžného života. Služby odrážejí respekt k celistvosti člověka v jeho bio-psycho-sociálně-spirituálních potřebách.

          Poslání zařízení je naplňováno postupnými cíli, které vycházejí z individuální práce s jednotlivými uživateli služby. Jednotlivé cíle vždy reagují na konkrétní situaci uživatele služby a jejich naplněním dochází k posunu uživatele v řešení problému, který byl jím formulován v individuálním plánu. Naplňování cílů není časově omezeno a pomalý postup uživatele či jeho aktuální neschopnost naplnit (jím) stanovený cíl není důvodem k stigmatizaci či ukončení kontraktu ze strany pracovníků.

 

Cílová skupina

 

          Do cílové skupiny spadají klienti od 15 let patřící do následujících skupin: 
- problémoví uživatelé nealkoholových drog
- příležitostní uživatelé nealkoholových drog a experimentátoři
- abstinující uživatelé
- rodiče a blízcí výše uvedených
- studenti, odborná a laická veřejnost
- klienti s problémy v oblasti patologického hraní či alkoholu
- osoby v psychosociální krizi

 

Cíle

 

          Naplňování cílů směřuje ke snižování rizik spojených se zneužíváním návykových látek a zlepšení kvality života uživatelů služeb po stránce psychické, zdravotní i sociální. Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů umožňující jejich smysluplné znovuzapojení do společnosti. 

1. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s patřičnými zákony ČR. 

2. Pracovníci zařízení mají informace o aktuálním stavu místní drogové scény 
na základě monitorování, služba dokáže pružně reagovat na případné změny. 

3. Nově kontaktovaný uživatel získá důvěru v zařízení a projeví ochotu uzavřít dohodu o poskytování sociálních služeb.

4. Uživatel služby má přístup k pravdivým a nezkresleným informacím o návykových látkách a důsledcích jejich užívání a je schopen je využít v běžném životě. Každý uživatel služby obdrží informace vedoucí k omezení rizik, plynoucích z jeho způsobu aplikace drog.

5. Uživatel je opakovaně seznamován s možnostmi využití místní sociální sítě 
a motivován ke kontaktu s nimi (registrace na ÚP, sociální dávky, bydlení, rekvalifikace či doplnění vzdělání a získání práce) i s možnostmi případné ambulantní či pobytové léčby.

6. Uživatel služby má přístup či je opakovaně obeznámen s informacemi týkající se zdravotní problematiky. Uživatel drog zejména nitrožilní je opakovaně informován 
o rizicích spojených s infekčními nemocemi (HIV,AIDS, VHC a VHB, aj.) 
a o možnostech předcházení. 

7. Aktivní injekční uživatelé drog odebírají pravidelně čisté injekční sety a dodržují zásady bezpečného braní.

8. K-centrum nabízí své služby rodičům a osobám blízkým uživatelům drog. Této skupině uživatelů je nabízeno individuální či rodinné poradenství.

9. Funkční komunikace a spolupráce K-centra s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností.

 

 

Zásady poskytované sociální služby

 

          Služba je plánovaná a realizována na základě těchto zásad: 
- Harm Reduction
- Nízkoprahovost, anonymita a bezplatnost
- Veřejná přístupnost ke službě
- Model Public Health (Ochrana veřejného zdraví)
- Bio-psycho-socio-spirituální model
- Individuální přístup k uživateli služeb
- Respektování volby a svobodné vůle uživatele služby
- Dodržování práv uživatele služeb

 

Základní poskytované služby

 

          Výměna injekčního materiálu, distribuce zdravotnického materiálu (dezinfekce, sterilní voda, filtry, tampony, kyselina askorbová), distribuce kondomů, základní zdravotní ošetření, hygienický servis (sprcha, praní prádla), informační servis, JOB servis pomoc při hledání práce, orientaci na trhu práce a sestavování životopisů, testy na zjištění hepatitid a viru HIV, poradenství, krizová intervence, motivační trénink, asistenční služba (pomoc při jednání s úřady), zprostředkování kontaktů na další instituce.

Poslání

bottom of page